Wiosenny konkurs dla klas I-IV

Monika KłapsiaBez kategorii

Konkurs plastyczny dla klas I-IV pt. ,,PANI WIOSNA”

CO ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

 1. NALEŻY STWORZYĆ KREATYWNĄ PRACĘ PLASTYCZNĄ, KTÓRA BĘDZIE PRZEDSTAWIAĆ ,,PANIĄ WIOSNĘ”.
 2. ODDAĆ PRACĘ WYCHOWAWCY LUB OPIEKUNOWI SU (p. Monika Kłapsia-Cicharska).

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. ,,PANI WIOSNA”

Konkurs organizowany jest przez Samorząd Uczniowski SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju

W konkursie mogą brać udział dzieci z klas I-IV Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju

 Cel konkursu:

 1. Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
 2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
 3. Uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.

 Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-IV.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
 3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, klasa.
 4. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A3 lub A4 techniką:

rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, farby plakatowe, wyklejanki, collage.

 Warunki konkursu:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: klasy I-IV.
 2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 05.04.2022 r.
 3. Prace dostarczone po terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

 Zasady przyznawania nagród:

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 11.04.222 r. na stronie internetowej szkoły.
 4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.