Szkolny Konkurs na Najpiękniejszą Marzannę 2019 r.

adminKonkursy

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 16
  konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów
  w konkursie mogą wziąć udział grupy uczniów (max. 8 osobowe)
 2. CELE KONKURSU:
  poznanie ludowych obrzędów związanych z pożegnaniem zimy a nadejściem wiosny
  rozwijanie kreatywności i wyobraźni
  pobudzenie aktywności twórczej
 3. ZASADY KONKURSU:
  prace konkursowe powinny być przygotowane w formie kukły
  prosimy o wykonanie jej z naturalnych materiałów (np. słoma, siano itp.), także z innych potrzebnych rzeczy (np. tkanin, wstążek itp.)
  każda przyniesiona marzanna musi posiadać metryczkę (klasa oraz imiona i nazwiska uczniów)
  ocenie podlegają prace, które zostaną dostarczone do opiekuna Samorządu Uczniowskiego do dnia 19.03.2019 r.
  uczestnictwo w Konkursie – dostarczenie pracy konkursowej – jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy do prezentacji na wystawie oraz mediach
  ogłoszenie wyników nastąpi 22.03.2019 r.
  prace należy odebrać po zakończeniu konkursu
 4. NAGRODY:
  dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe
  nagrody rzeczowe zostają przyznane za pierwsze miejsce
  wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej szkoły
  uczestnicy konkursu wyrażają zgodę i upoważniają organizatora do przetwarzania ich danych osobowych wyłącznie dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród